Regulamin

I. SPRZEDAWCA

 1. SKLEP INTERNEOWY – serwis internetowy SPORTIMO.PL dający możliwość zamawiania produktów przez Internet, prowadzony jest przez P.H. PROFI Agnieszka Lazar ul. Zawiszy Czarnego 10 40-872 Katowice. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy SPORTIMO.PL zwany jest dalej Sklepem Internetowym. 
 2. KLIENT – podmiot, osoba fizyczna lub osoba prawna nabywający Produkt/y w Sklepie Internetowym. 
 3. PRODUKT/Y - odzież mogąca być zgodna z Regulaminem przedmiotem transakcji pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem. 
 4. ZAMÓWIENIE – złożenie przez Klienta oferty zakupu Produktu w Sklepie Internetowym poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem SPORTIMO.PL
 5. KONTO - prowadzone dla Klienta przez Sklep Internetowy konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w Sklepie Internetowym. 
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest akceptacja Regulaminu. 
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony www składane mogą być dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Zamówienie złożone w dni powszednie po godzinie 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 3. Zamówienie złożone przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. 
 4. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na Koncie Klienta. 
 5. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. 
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). 
 7. Produkty prezentowane są w Sklepie Internetowym wraz z opisem, informacją o Produkcie oraz zdjęciem. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by prezentować produkty w sposób jak najbardziej odpowiadający ich rzeczywistemu wyglądowi. Sklep Internetowy zastrzega, iż zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Barwy Produktów mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych, m.in. wskutek ustawień monitora użytkowanego przez Klienta oraz z powodu odmiennego oświetlenia Produktu podczas wykonywania zdjęcia. Nie wpływa to jednak na właściwości Produktu. 
 8. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów współpracujących z nasza Firmą.

III. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był dogodny dla Klienta. 
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Sklep Internetowy zastrzega, że okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu w magazynie oraz od terminów dostaw przez Producenta, jednakże maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi trzydzieści dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 3. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Płatności i wysyłka”. 
 5. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w zakładce „Płatności i wysyłka” na stronie www Sklepu Internetowego.
 6. Termin dostawy Produktu przez firmę kurierską określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż dwa (2) dni robocze. Odbiór Produktu powinien być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 7. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 8. Za błędy popełnione przez Klienta podczas składania Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki odpowiedzialność ponosi Klient. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IV. CENA ORAZ SPOSÓB PATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.
 3.  Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za Zamówienie: 
  -GOTÓWKĄ przy odbiorze Zamówionego Produktu w siedzibie firmy.
  -GOTÓWKĄ, przy odbiorze Zamówionego Produktu u kuriera w przypadku przesyłki pobraniowej. 
  -Przelewem bankowym na konto SPORTIMO.PL. 
W tym przypadku prosimy o wpłatę na konto. 
Prosimy o wpisanie numeru Zamówienia w tytule przelewu; wysyłka Produktu nastąpi w terminie nie dłuższym 7 dni od daty zaksięgowania kwoty zapłaty za Produkt na rachunku bankowym sklepu internetowego

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  -świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, 
  -dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
  -umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  -świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
  -świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  -dostarczania prasy, 
  -usług w zakresie gier hazardowych. 
 3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produktów w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres P.H. PROFI Agnieszka Lazar ul. Zawiszy Czarnego 10 40-872 Katowice. 
 4. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności dotyczącej Zamówionych Produktów, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub poprzez system transakcyjny z którego korzystał Klient niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy. Sklep Internetowy nie partycypuje w kosztach przesyłki z tytułu zwrotu Produktu w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Produkty są nowe i objęte odpowiedzialnością sprzedawcy za Produkt. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176). 
 2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową w chwili wydania Klient uprawniony jest do wystąpienia z żądaniem doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest niezgodny z umową, gdy Klient o niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć. 
 3. Reklamacje należy przesyłać na adres P.H. PROFI Agnieszka Lazar ul. Zawiszy Czarnego 10 40-872 Katowice z dopiskiem „Reklamacja”. Do reklamowanych butów należy dołączyć krótki opis wady, żądania względem sposobu rozpatrzenia reklamacji. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu do reklamowanego towaru. 
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Sklep Internetowy poinformuje Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji płatność dotycząca Zamówionych Produktów, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub poprzez system transakcyjny z którego korzystał Klient niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. 
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Duhan Sp. z o.o.
 3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest: (1) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sklepem Internetowym a Klientem, (2) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych lub (3) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia z bazy adresowej.

IIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). 
 2. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa